Doelstelling

Scouting Lodewijkgroep stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting, zoals dat door Scouting Nederland vanuit de ideeën van Lord Baden-Powell is doorontwikkeld.

Hiermee bieden we een plezierige vrije tijdsbeleving aan kinderen en jongeren uit Sas van Gent en omgeving, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Stichting beheer onroerend goed Scouting Sas van Gent heeft ten doel het behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelen van de Lodewijkgroep en de financiële en materiële belangen van de groep te behartigen. De stichting is eigenaar van het gebouw, berging en overige opstallen en draagt zorg voor ondermeer het beheer van het groepsgebouw en terrein en stelt deze ter beschikking aan de groep.

Missie

Wij volgen en onderschrijven de missie van Scouting Nederland:

Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Meerjarenbeleid

Het beleid van de groep en de beheerstichting is er op gericht om Scouting Lodewijkgroep op alle vlakken gezond te houden. Bij activiteiten van de groep wordt een groot belang gehecht aan inclusiviteit en sociale veiligheid. Scouting is voor iedereen en dat mag niet belemmerd worden door financiële of andere redenen.

Het gebouw en het terrein worden zo goed mogelijk onderhouden, binnen de (financiële) mogelijkheden van de groep en beheerstichting. Materialen worden goed onderhouden en waar nodig vervangen. Financieel wordt gestreefd naar een voldoende grote buffer om verwachte en onverwachte uitgaven in de toekomst te kunnen opvangen. Om kwaliteit en veiligheid van het scoutingspel te waarborgen, streven we er naar dat de leiding trainingen en cursussen volgt bij Scouting Nederland en Regio Scouting Zeeland. Scouting is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Er wordt daarom gestreefd naar een actief beleid voor het werven en behouden van vrijwilligers.